S T A T U T

POLSKIEGO TOWARZYSTWA IMMUNOLOGII

DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ

S T A T U T

POLSKIEGO TOWARZYSTWA IMMUNOLOGII DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 Stowarzyszenie działające na mocy tego Statutu jest dobrowolnym i bezinteresownym stowarzyszeniem osób zajmujących się immunologią oraz naukami pokrewnymi, zarejestrowanym i noszącym nazwę "Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej", zwanym dalej Towarzystwem.

§ 2

1. Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej Członków; do prowadzenia swojej działalności może zatrudniać pracowników.

2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach prawa, w tym w zakresie prowadzenia szkoleń i wykonywania ekspertyz. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 3

Siedzibą Towarzystwa jest miasto - Skawina. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Towarzystwo ma prawo powoływania Oddziałów, Sekcji i Komisji.

§ 5

Towarzystwo posiada własne czasopismo. Redaktor Naczelny Czasopisma jest odpowiedzialny za stronę redakcyjną Czasopisma. Zasady współpracy Redaktora Naczelnego z Zarządem Głównym, funkcjonowania Redakcji oraz polityki wydawniczej określa Regulamin pracy Redakcji uchwalony przez Zarząd Główny Towarzystwa.

 

 

 

§ 6

Towarzystwo ma osobowość prawną, może powoływać Fundacje i być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji pozarządowych o podobnym zakresie działania.

§ 7

Towarzystwo ma prawo użytkowania znaku, odznak i pieczęci wg wzorów zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa.

Rozdział II

Cele i środki działania Towarzystwa

§ 8

Celem Towarzystwa jest organizowanie i popieranie wszelkich czynności zmierzających do rozwoju badań naukowych i wdrożeń w zakresie immunologii doświadczalnej i klinicznej, zrzeszanie osób pracujących w tych dziedzinach i upowszechnianie w społeczeństwie osiągnięć tej gałęzi nauki.

§ 9

Dla spełniania swoich zadań, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych, Towarzystwo, poprzez swoich przedstawicieli:

a. reprezentuje polską immunologię w kraju i za granicą,

b. organizuje zjazdy, posiedzenia naukowe, sympozja, konferencje i konkursy naukowe,

c. organizuje publiczne odczyty i wykłady oraz inne formy upowszechniania nauki,

d. współpracuje z Polską Akademią Nauk, jej placówkami, naukowymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi, odpowiednimi resortami oraz uczelniami i instytucjami naukowymi w Polsce i za granicą,

 

e. prowadzi działalność wydawniczą i szkoleniową,

f. występuje w sprawach immunologii wobec władz, dokonuje ekspertyz, opiniuje stan i potrzeby immunologii i pracowników zajmujących się tą dziedziną nauk w Polsce,

g. przyznaje nagrody Towarzystwa oraz opiniuje wnioski o nagrody i subwencje na badania z zakresu immunologii,

h. w porozumieniu z Zarządami właściwych Oddziałów opiniuje wnioski o wyjazdy i stypendia na zagraniczne konferencje i zjazdy naukowe z zakresu immunologii,

i. powołuje Komisje do wykonywania poszczególnych zadań,

j. uczestniczy w programach Unii Europejskiej w ramach organizowanych konkursów projektów w dziedzinie ochrony zdrowia, edukacji oraz w zakresie organizowania projektów, staży i wymiany doświadczeń,

k. pozyskuje środki finansowe na działalność statutową.

 

Rozdział III

Prawa i obowiązki członków Towarzystwa

 

§ 10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

a. zwyczajnych,

b. honorowych,

c. wspierających.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każda pełnoletnia osoba, która wykazuje zainteresowania naukowe i/lub pracuje w dziedzinie immunologii lub naukach pokrewnych.

2. Osoba pragnąca być Członkiem zwyczajnym Towarzystwa składa deklarację (w formie pisemnej lub elektronicznej) do Zarządu Oddziału właściwego dla miejsca zamieszkania/pracy załączając informację o swoich kwalifikacjach i działalności naukowej.

3. O przyjęciu do Towarzystwa decyduje Zebranie Członków Oddziału.

4. Osoby, które nie mają aktywnego Oddziału PTIDiK na terenie swojego zamieszkania lub pracy, powinny wybrać dowolny Oddział Towarzystwa na miejsce swojej działalności w Towarzystwie.

5. Pełnoprawnym członkiem zwyczajnym Towarzystwa jest osoba z uregulowanym statusem składek tj. składki te są opłacone za wszystkie lata przynależności do Towarzystwa.

 

§ 12

1. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, który położył wybitne zasługi w dziedzinie immunologii lub nauk pokrewnych lub też wyświadczył szczególne zasługi dla Towarzystwa.

2. Kandydatów na członków honorowych Towarzystwa mogą zgłaszać w formie pisemnego wniosku z uzasadnieniem:

a. Zarząd Główny, Zarządy Oddziałów lub Sekcji Towarzystwa

b. Grupa co najmniej 20 aktywnych, pełnoprawnych członków Towarzystwa

3. Godność Członka honorowego nadaje Zarząd Główny Towarzystwa, po zasięgnięciu opinii Zarządów Oddziałów, w drodze tajnego głosowania.

§ 13

1. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba prawna i fizyczna interesująca się działalnością Towarzystwa i wpłacająca zadeklarowane składki na rzecz Towarzystwa.

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny.

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo:

a.  czynnego udziału w zjazdach Towarzystwa, posiedzeniach, konferencjach i sympozjach naukowych,

b. zapoznawania się ze sprawozdaniami z posiedzeń i czynności Zarządu Głównego oraz Zarządów Oddziałów Towarzystwa,

c. czynnego udziału w Walnych Zgromadzeniach,

d. biernego i czynnego wyboru do władz Towarzystwa,

e. przedstawiania kandydatów do władz Towarzystwa,

f. przedstawiania wniosków i głosowania w sprawach Towarzystwa,

g. ubiegania się o stypendia Towarzystwa umożliwiające udział w zjazdach i konferencjach naukowych organizowanych przez Towarzystwo.

§ 15

Członek honorowy ma prawo:

a. być wybieranym do władz Towarzystwa,

b. korzystać ze świadczeń Towarzystwa.

§ 16

Członkowie wspierający mają prawa określone w § 14 z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 17

Członkowie zwyczajni i wspierający są obowiązani:

a. brać czynny udział w realizacji zadań Towarzystwa,

b. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa,

c. regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 18

1. Członek honorowy jest obowiązany przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa.

2. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 19

1. Członkostwo ustaje wskutek:

a.  dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Oddziału,

b. skreślenia z listy Członków Towarzystwa z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy, mimo dwukrotnego imiennego pisemnego lub elektronicznego upomnienia (przesłany skan podpisanego dokumentu lub wiadomość e-mail). Dwukrotnie przesłana korespondencja zostaje uznana za skutecznie doręczoną.

c. odejścia z przyczyn losowych

2. Każdy Członek zamierzający wystąpić z Towarzystwa zobowiązany jest do uiszczenia zaległych składek.

3. Członek może być wykluczony, jeżeli nie przestrzega postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa a także za czyny nie licujące z godnością Członka Towarzystwa. Wykluczenie następuje na mocy uchwały podjętej przez 2/3 członków Zarządu Głównego.

4. Wykluczonemu przysługuje prawo złożenia odwołania do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie powinno wpłynąć do Towarzystwa w terminie miesiąca od otrzymania uchwały Zarządu Głównego o wykluczeniu i zawierać uzasadnienie. Walne Zgromadzenie rozpoznaje odwołania w trybie nadzwyczajnym na najbliższym posiedzeniu nie później niż 12 miesięcy od wpłynięcia odwołania. Po bezskutecznym upływie terminu do złożenia odwołania albo podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie, decyzja o wykluczeniu staje się ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

§ 20

Władzami naczelnymi Towarzystwa są:

1. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa,

2. Zarząd Główny,

3. Główna Komisja Rewizyjna.

§ 21

Kadencja władz Towarzystwa trwa trzy lata, przy czym ich członkowie mogą pełnić tę samą funkcję nie dłużej, niż przez 2 kolejne kadencje.

 

§ 22

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa może być Zwyczajne i Nadzwyczajne.

§ 23

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przygotowanym przez Zarząd Główny i przedstawionym wcześniej Członkom Towarzystwa.

§ 24

Zarząd Główny zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w ciągu roku kalendarzowego, w którym upływają trzy lata od ostatniego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

§ 25

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane w każdej chwili przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej trzech Oddziałów Towarzystwa. Składający wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa winni równocześnie przedstawić proponowany porządek obrad.

2. Zarząd Główny obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymania wniosku.

§ 26

Zarząd Główny zawiadamia wszystkich członków o Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa poprzez zamieszczenie ogłoszenia o terminie, miejscu i porządku dziennym obrad na stronie internetowej Towarzystwa lub rozsyłając informacje drogą elektroniczną, co najmniej na 4 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 27

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa należy:

a. uchwalanie programu działania Towarzystwa.

b. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,

c. rozpatrywanie i przyjmowanie wniosków wniesionych przez Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną i Członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu,

d. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

e. wybór Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Redaktora Naczelnego organu Towarzystwa,

f. decydowanie w sprawach wykluczania Członków w razie wniesienia odwołań przez wykluczonych,

g. uchwalanie wysokości składek członkowskich,

h. uchwalanie zmian Statutu,

i. decydowanie w sprawach rozwiązania się Towarzystwa oraz rozporządzania jego majątkiem (powołanie komisji likwidacyjnej),

j. zatwierdzenie terminów i miejsc Zjazdów Towarzystwa,

k. powołanie Biura Towarzystwa

l. inne sprawy wskazane w Statucie.

 

§ 28

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 liczby Członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania - w pierwszym terminie; w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych.

§ 29

1. Zarząd Główny jest władzą Towarzystwa w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.

2. Zarząd Główny kieruje działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia.

3. Zarząd Główny składa się z Prezesa, Prezesa-Elekta, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika oraz 3 Członków Zarządu.

4. W skład Zarządu wchodzi również Prezes Zarządu poprzedniej kadencji.

 

§ 30

Zarząd Główny prowadzi bieżące sprawy Towarzystwa, a w szczególności do jego zakresu działania należy:

a. uchwalanie okresowych planów działalności i preliminarza budżetowego Towarzystwa,

b. reprezentowanie Towarzystwa i obejmowanie patronatem inicjatyw związanych z jego działalnością statutową,

c. inicjowanie i podtrzymywanie współpracy z innymi Towarzystwami i instytucjami naukowymi krajowymi i zagranicznymi,

d. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia,

e. prowadzenie ewidencji Członków Towarzystwa,

f. skreślanie z listy Członków Towarzystwa osób zalegających z opłatą składek i wykluczanie z Towarzystwa zgodnie z postanowieniami § 19,

g. przygotowywanie i zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

h. zarządzanie i gospodarowanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,

i.  przyjmowanie darowizn, zapisów i nagród,

j.  występowanie z wnioskami o nagrody i odznaczenia państwowe,

k.  inicjowanie i ustalanie nagród i stypendiów naukowych Towarzystwa,

l.  rozpatrywanie wniosków o członkostwa honorowe,

m. rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Oddziałów,

n.  powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów i Sekcji Towarzystwa oraz sprawowanie opieki i kontroli nad ich działalnością,

o. powoływanie Komisji Towarzystwa i wybór ich Przewodniczących,

p. zatwierdzanie regulaminów Komisji, Sekcji i Oddziałów Towarzystwa,

q. rozpatrywanie sporów powstałych w obrębie Towarzystwa,

r. zatrudnianie Dyrektora Biura w razie powołania Biura Towarzystwa przez Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa,

s. zatwierdzanie decyzji władz Oddziałów o przyjęciu członków do Towarzystwa,

t. podejmowanie innych uchwał związanych ze statutową działalnością Towarzystwa.

 

§ 31

1. W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą brać udział z głosem doradczym: Przewodniczący Oddziałów, Sekcji i Komisji oraz Redaktor Naczelny Czasopisma Towarzystwa. Członek Głównej Komisji Rewizyjnej powinien brać bierny udział w posiedzeniach Zarządu Głównego.

2. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów.

3. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Głównego.

 

§ 34

Organizację i tryb pracy Zarządu Głównego określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

§ 35

1. Głowna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

2. Główna Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, co obejmuje:

a) kontrolę składek członkowskich,

b) kontrolę ksiąg i dokumentów pod względem formalnym, rzeczowym i celowości dokonywania wydatków,

c) kontrolę obrotów i stanu kasy oraz inwentarza.

3. Główna Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności Towarzystwa co najmniej raz w roku.

4. Sprawozdanie ze swoich czynności i wnioski Główna Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zgromadzeniu oraz zgłasza wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu.

5. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i uzyskiwania wyjaśnień.

 

§ 36

 

1. Władze Towarzystwa są wybierane przez Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa.

2. Bierne i czynne prawo wyborcze w Towarzystwie mają wyłącznie pełnoprawni Członkowie zwyczajni o uregulowanym statusie składek, tj. składki te są opłacone za wszystkie lata przynależności do Towarzystwa, w tym za rok, w którym odbywają się konkretne wybory.

3. Prawo przedstawiania kandydatów do przyszłego Zarządu Głównego ma ustępujący Zarząd Główny oraz każdy pełnoprawny uczestnik Walnego Zgromadzenia.

4. Wybory są przeprowadzane w trybie głosowania tajnego. Forma głosowania może być pisemna lub elektroniczna po uzyskaniu wcześniejszej aprobaty uprawnionych do głosowania członków Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa obecnych na posiedzeniu.

 

5. W wyborach przeprowadza się głosowanie na Prezesa, Prezesa-Elekta, Sekretarza, Skarbnika i 5 Członków Zarządu Towarzystwa oraz 3 osób wchodzących w skład Głównej Komisji Rewizyjnej, starając się uwzględnić zasadę parytetu płci. Kandydaci na ww. funkcje muszą wyrazić zgodę na kandydowanie i objęcie funkcji w przypadku wyboru.

6. Dwie osoby spośród wybranych Członków Zarządu, które uzyskały największą liczbę głosów zostają Wiceprezesami Towarzystwa.

7. Osoba spośród wybranych członków Głównej Komisji Rewizyjnej, która uzyskała największą liczbę głosów zostaje Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej.

8. W razie rezygnacji lub odejścia z przyczyn losowych przed upływem kadencji członka Zarządu Głównego, powołuje się następnego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów w czasie wyborów Zarządu Głównego na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli jest taka potrzeba, funkcje Sekretarza i Skarbnika przydziela następnie uchwałą Zarząd Główny.  Jeśli rezygnację złożył Prezes Towarzystwa, nowego Prezesa wybiera Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa.

9. W przypadku rezygnacji członka GKR przed upływem kadencji lub z przyczyn losowych uniemożliwiających pełnienie przezeń funkcji, skład GKR jest uzupełniany poprzez dobranie do składu GKR następnej osoby spośród kandydatów, którzy otrzymali najwyższą liczbę głosów.

 

Rozdział V

Oddziały i Sekcje Towarzystwa

§ 37

Oddziały Towarzystwa mogą powstawać za zgodą Zarządu Głównego na pisemny wniosek co najmniej 15 Członków zamieszkałych na danym obszarze terytorialnym.

§ 38

1. Władzami Oddziału Towarzystwa są:

a. Walne Zebranie,

b Zarząd Oddziału,

c Komisja Rewizyjna Oddziału.

2. Okres kadencji Władz Oddziału odpowiada okresowi trwania kadencji Zarządu Głównego, a ich Członkowie mogą pełnić te same funkcje nie dłużej niż przez 2 kolejne kadencje.

§ 39

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Towarzystwa może być Zwyczajne i Nadzwyczajne.

§ 40

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Oddziału w terminie nie później, niż na 6 tygodni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Towarzystwa.

2. Zawiadomienia o terminie, miejscu i porządku dziennym Walnego Zebrania Oddziału powinny być rozesłane do członków co najmniej na 14 dni przed Walnym Zebraniem.

3. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy Członkowie Oddziału.

4. Wyznacza się dwa terminy Walnego Zebrania.

5. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane w pierwszym terminie zapadają zwykłą większością głosów i są prawomocne, jeśli zostały przyjęte w obecności nie mniej niż połowy Członków zwyczajnych Oddziału.

6. Jeśli w pierwszym terminie Walne Zebranie nie odbyło się z powodu braku quorum, uchwały Walnego Zebrania zwołanego w drugim terminie zapadają zwykłą większością, bez względu na liczbę uczestników.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwoływane jest z inicjatywy Zarządu Oddziału, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, na pisemne zlecenie Zarządu Głównego bądź na pisemny wniosek co najmniej 1/3 Członków Oddziału, w celu rozpatrywania wniosków zgłoszonych Zarządowi Oddziału.

8. Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy:

a) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału po wysłuchaniu i zatwierdzeniu sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału,

b) rozpatrywanie i uchwalanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd Oddziału i Członków Towarzystwa,

c) wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.

§ 41

Zarząd Oddziału składa się z: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika i Członków, których liczbę, określa Walne Zebranie Oddziału.

§ 42

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

a) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,

b) kierowanie działalnością Oddziału dla realizacji celów Towarzystwa, wynikających ze Statutu,

c) przedstawianie Zarządowi Głównemu propozycji inicjatyw zewnętrznych zgodnych z działalnością statutową Towarzystwa,

d) obejmowanie w imieniu i za zgodą Zarządu Głównego Towarzystwa patronatu nad wydarzeniami istotnymi z punktu widzenia celów statutowych Towarzystwa

e) przyjmowanie nowych członków i wnioskowanie do Zarządu Głównego o skreślanie Członków zgodnie ze Statutem Towarzystwa,

f) opracowywanie i przedstawianie rocznych sprawozdań z działalności Oddziału Zarządowi Głównemu Towarzystwa,

g) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału, a także uchwał Zarządu Głównego i Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa

§ 43

1. Komisja Rewizyjna Oddziału powołana jest do kontroli działalności Oddziału.

2. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech osób: Przewodniczącego i dwóch Członków.

§ 44

Komisja Rewizyjna Oddziału ma odpowiednie uprawnienia Głównej Komisji Rewizyjnej w odniesieniu do Oddziału Towarzystwa.

§ 45

1. Sekcja Towarzystwa powstaje na pisemny wniosek co najmniej 10 pełnoprawnych członków.

2. Członkowie Towarzystwa mogą brać udział  w pracach dowolnej liczby Sekcji.

3. Szczegółową organizację, tryb i cele działania Sekcji określa regulamin Sekcji zatwierdzony przez Zarząd Główny.

4. Członkowie Sekcji wybierają w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Sekcji.

5. Kadencja Przewodniczącego Sekcji trwa trzy lata. Jeżeli Zarząd Główny nie postanowi inaczej, to kadencja Przewodniczącego Sekcji rozpoczyna się w tym samym terminie co kadencja władz Towarzystwa.

6.  Ogranicza się możliwość wyboru Przewodniczącego Sekcji do dwóch bezpośrednio następujących po sobie kadencji.

Rozdział VI

Biuro Towarzystwa

§ 46

1. Biuro Towarzystwa powoływane jest w celu obsługi administracyjnej i prowadzenia działalności gospodarczej Towarzystwa.

2. Biuro Towarzystwa powoływane jest na drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa.

3. Biurem kieruje Dyrektor zatrudniony przez Zarząd Główny Towarzystwa.

4. Biuro Towarzystwa wspiera Zarządy Oddziałów w zakresie prowadzonych przez nie inicjatyw wymagających obsługi administracyjno-finansowej.

5. Pracownikami Biura mogą być osoby nie będące członkami Towarzystwa.

Rozdział VII

Majątek Towarzystwa

§ 47

1. Majątek Towarzystwa służy do realizacji celów statutowych Towarzystwa.

2. Majątek Towarzystwa powstaje ze:

a)   składek członkowskich,

b)   dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

c)    darowizn, zapisów, subwencji i dotacji,

d)   wpływów z działalności statutowej

e)   dochodów z działalności gospodarczej

f)    dochodów z działalności wydawniczej.

§ 48

1. Członek zwyczajny Towarzystwa opłaca roczną składkę w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa. Wysokość składek osób, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyły 35 roku życia równa się połowie uchwalonej wysokości składki rocznej.

2. Składki członkowskie powinny zostać wpłacone przez członków w pierwszej połowie roku kalendarzowego na konto główne Towarzystwa. Przepisy §11 ust. 4 Statutu stosuje się odpowiednio.

3. Kontrola terminowości opłacania składek należy do Skarbnika Zarządu Głównego w porozumieniu z Przewodniczącymi i Skarbnikami Oddziałów, którzy mają obowiązek przypominać członkom Oddziałów pisemnie lub drogą elektroniczną o zaległościach w płaceniu składek.

4. 75% kwoty rocznych składek członków Oddziałów przeznaczone jest na działalność statutową Towarzystwa. 25% kwoty rocznych składek członków Oddziałów przeznaczone jest na działalność statutową danego Oddziału po uprzedniej akceptacji przez Zarząd Główny.

§ 49

1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy Prezesa i Skarbnika Zarządu Głównego lub innych dwóch członków jeżeli Zarząd Główny tak uchwali.

2. Zarząd Główny może udzielić Dyrektorowi Biura stałego pełnomocnictwa do ogólnego działania w imieniu Towarzystwa w granicach zwykłego zarządu.

Rozdział VIII

Zmiany Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 50

1. Walne Zgromadzenie podejmuje prawomocną uchwałę o zmianie Statutu Towarzystwa większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/3 członków Towarzystwa w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

2. Walne Zgromadzenie podejmuje prawomocną uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa i o przeznaczeniu majątku większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Towarzystwa w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

3. W uchwale o rozwiązaniu, Walne Zgromadzenie powołuje komisję likwidacyjną w skład której winni wchodzić członkowie ostatniego Zarządu.

4. Komisja Likwidacyjna zobowiązana jest sporządzić protokół likwidacyjny i wraz z wnioskiem o wykreślenie Towarzystwa z rejestru złożyć w Krajowym Rejestrze Sądowym.