S T A T U T

POLSKIEGO TOWARZYSTWA IMMUNOLOGII

DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ


Rozdział I 

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie działające na mocy tego Statutu jest dobrowolnym i bezinteresownym stowarzyszeniem osób zajmujących się immunologią oraz naukami pokrewnymi, zarejestrowanym i nosi nazwę "Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej", zwane dalej Towarzystwem.

§ 2

1. Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej Członków; do prowadzenia swojej działalności może zatrudniać pracowników.

2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach prawa. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 3

Siedzibą Towarzystwa jest miasto - Poznań.   Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Towarzystwo ma prawo powoływania Oddziałów, Sekcji i Komisji.

§ 5

Towarzystwo posiada własne czasopismo. Redaktor Naczelny Czasopisma jest odpowiedzialny za stronę redakcyjną Czasopisma. Zasady współpracy Redaktora Naczelnego z Zarządem Głównym, funkcjonowania Redakcji oraz polityki wydawniczej określa Regulamin pracy Redakcji uchwalony przez Zarząd Główny Towarzystwa.

§ 6

Towarzystwo ma osobowość prawną,  może powoływać Fundacje i być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji pozarządowych o podobnym zakresie działania.

§ 7

Towarzystwo ma prawo użytkowania znaku, odznak i pieczęci wg wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy.Rozdział II

Cele i środki działania Towarzystwa

§ 8

Celem Towarzystwa jest organizowanie i popieranie wszelkich czynności zmierzających do rozwoju badań naukowych i wdrożeń w zakresie immunologii doświadczalnej i klinicznej, zrzeszanie osób pracujących w tych dziedzinach i upowszechnianie w społeczeństwie osiągnięć tej gałęzi nauki.

§ 9

Dla spełniania swoich zadań, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych, Towarzystwo:

a) reprezentuje polską immunologię w kraju i za granicą,

b) organizuje zjazdy, posiedzenia naukowe, sympozja, konferencje i konkursy naukowe,

c) organizuje publiczne odczyty i wykłady oraz inne formy upowszechniania nauki,

d) współpracuje z Polską Akademią Nauk, jej placówkami, odpowiednimi resortami oraz uczelniami i instytucjami naukowymi w Polsce i za granicą,

e) współpracuje z naukowymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi,

f) prowadzi działalność wydawniczą,

g) występuje w sprawach immunologii wobec władz, dokonuje ekspertyz opiniuje stan i potrzeby immunologii i pracowników zajmujących się tą dziedziną nauk w Polsce,

h) przyznaje nagrody Towarzystwa oraz opiniuje wnioski o nagrody i subwencje na badania z zakresu immunologii,

i) w porozumieniu z Zarządami właściwych Oddziałów opiniuje wnioski o wyjazdy i stypendia na za-graniczne konferencje i zjazdy naukowe z zakresu immunologii,

j) powołuje Komisje do wykonywania poszczególnych zadań,

k) uczestniczy w programach Unii Europejskiej w ramach organizowanych konkursów projektów w dziedzinie ochrony zdrowia, edukacji oraz w zakresie organizowania projektów, staży i wymiany doświadczeń.Rozdział III

Prawa i obowiązki członków Towarzystwa

§ 10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

a) zwyczajnych,

b) honorowych,

c) wspierających.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każda pełnoletnia osoba, która wykazuje zainteresowania naukowe i/lub pracuje w dziedzinie immunologii lub naukach pokrewnych.

2. Osoba pragnąca być Członkiem zwyczajnym Towarzystwa składa deklarację (w formie pisemnej lub elektronicznej) do Zarządu Oddziału załączając informację o swoich kwalifikacjach i działalności naukowej.

3. O przyjęciu do Towarzystwa decyduje Zebranie Członków Oddziału.

4. Osoby, które nie mają aktywnego Oddziału PTIDiK na terenie Swojego zamieszkania lub pracy, powinny wybrać Oddział z listy dostępnych i na jego konto wpłacać składki lub składki kierować bezpośrednio na konto główne Towarzystwa.

5. Członek zwyczajny opłaca roczną składkę w wysokości 40 zł (osoby poniżej 35 r.ż.) lub 80 zł (osoby powyżej 35 r.ż.).

§ 12

1. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, który położył wybitne zasługi w dziedzinie immunologii lub nauk pokrewnych lub też wyświadczył szczególne zasługi dla Towarzystwa.

2. Godność Członka honorowego nadaje Zarząd Główny Towarzystwa, po zasięgnięciu opinii Zarządów Oddziałów.

§ 13

1. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba prawna i fizyczna interesująca się działalnością Towarzystwa i wpłacająca zadeklarowane składki na rzecz Towarzystwa.

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny.

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo:

a) czynnego udziału w zjazdach Towarzystwa, posiedzeniach, konferencjach i sympozjach naukowych,

b) zapoznawania się ze sprawozdaniami z posiedzeń i czynności Zarządu Głównego oraz Zarządów Oddziałów Towarzystwa,

c) czynnego udziału w Walnych Zgromadzeniach,

d) biernego i czynnego wyboru do władz Towarzystwa,

e) przedstawiania kandydatów do władz Towarzystwa,

f) przedstawiania wniosków i głosowania w sprawach Towarzystwa,

g) ubiegania się o stypendia Towarzystwa umożliwiające udział w zjazdach i konferencjach naukowych organizowanych przez Towarzystwo.

§ 15

Członek honorowy ma prawo:

a) być wybieranym do władz Towarzystwa,

b) korzystać ze świadczeń Towarzystwa.

§ 16

Członkowie wspierający mają prawa określone w § 14 z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 17

Członkowie zwyczajni i wspierający są obowiązani:

a) brać czynny udział w realizacji zadań Towarzystwa,

b) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa,

c) regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 18

1. Członek honorowy jest obowiązany przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa.

2. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 19

1. Członkostwo ustaje wskutek:

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Oddziału,

b) skreślenia z listy Członków Towarzystwa z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy, mimo dwukrotnego pisemnego upomnienia.

2. Każdy Członek zamierzający wystąpić z Towarzystwa zobowiązany jest do uiszczenia zaległych składek.

3. Członek może być wykluczony, jeżeli nie przestrzega postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa.

4. Członek Towarzystwa może być wykluczony z Towarzystwa za czyny nie licujące z godnością Członka. Wykluczenie następuje na mocy uchwały podjętej przez 2/3 członków Zarządu Głównego, na wniosek Zarządu Oddziału.

5. Wykluczonemu przysługuje prawo złożenia odwołania do Walnego Zgromadzenia. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.Rozdział IV

Władze Towarzystwa

§ 20

Władzami naczelnymi Towarzystwa są: 

a) Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, 

b) Zarząd Główny, 

c) Główna Komisja Rewizyjna.

§ 21

Kadencja władz Towarzystwa trwa trzy lata, przy czym ich członkowie mogą pełnić tę samą funkcję nie dłużej, niż przez 2 kolejne kadencje.

§ 22

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Zarząd Główny zwołuje co trzy lata, w ciągu roku kalendarzowego, w którym upływają trzy lata od ostatniego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 23

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.

§ 24

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 25

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane w każdej chwili przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na pisemne żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej lub na pisemne żądanie co najmniej trzech Oddziałów Towarzystwa. Składający żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa winni równocześnie przedstawić proponowany porządek obrad.

2. Zarząd Główny obowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymania żądania.

§ 26

O Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa, Zarząd Główny zawiadamia wszystkich członków poprzez zamieszczenie ogłoszenia o terminie, miejscu i porządku dziennym obrad na stronie internetowej Towarzystwa lub rozsyłając informacje drogą elektroniczną, co najmniej na 4 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 27

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa należy:

a) uchwalanie głównego programu działania Towarzystwa.

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,

c) rozpatrywanie i przyjmowanie wniosków wniesionych przez Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną i Członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu,

d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

e) wybór Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Redaktora Naczelnego  organu Towarzystwa,

f) decydowanie w sprawach wykluczania Członków w razie wniesienia odwołań przez wykluczonych,

g) uchwalanie wysokości składek członkowskich,

h) uchwalanie zmian Statutu,

i) decydowanie w sprawach rozwiązania się Towarzystwa oraz rozporządzania jego majątkiem  (powołanie komisji likwidacyjnej),

j) zatwierdzenie terminów i miejsca Zjazdów Towarzystwa,

k) powołanie  Biura Towarzystwa.

§ 28

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 liczby Członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania - w pierwszym terminie; w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych.

§ 29

1. Zarząd Główny jest najwyższą władzą Towarzystwa w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.

2. Zarząd Główny kieruje działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia.

3. Zarząd Główny składa się z 9 wybranych osób: Prezesa, Prezesa-Elekta, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika oraz 3 Członków Zarządu.

4. W skład Zarządu wchodzi również Prezes byłego Zarządu.

5. W razie rezygnacji lub odejścia z przyczyn losowych Członka Zarządu Głównego, powołuje się następnego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów w czasie wyborów Zarządu na Walnym Zgromadzeniu. Sekretarza i Skarbnika powołuje w takim przypadku Zarząd Główny.

§ 30

Zarząd Główny prowadzi bieżące sprawy Towarzystwa, a w szczególności do jego zakresu działania należy:

a) uchwalanie okresowych planów działalności i preliminarza budżetowego Towarzystwa,

b) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,

c) inicjowanie i podtrzymywanie współpracy z innymi Towarzystwami krajowym i zagranicznymi,

d) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia,

e) prowadzenie ewidencji Członków Towarzystwa,

f) skreślanie z listy Członków Towarzystwa osób zalegających z opłatą składek i wykluczanie z Towarzystwa zgodnie z postanowieniami § 19,

g) przygotowanie i zwołanie Walnego Zgromadzenia,

h) zarządzanie i gospodarowanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,

i) przyjmowanie darowizn, zapisów i nagród,

j) występowanie z wnioskami o nagrody i odznaczenia państwowe,

k) inicjowanie i ustalanie nagród i stypendiów naukowych Towarzystwa, rozpatrywanie wniosków o członkostwa honorowe,

l) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Oddziałów,

ł) powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów i Sekcji Towarzystwa oraz sprawowanie opieki i kontroli nad ich działalnością,

m) powoływanie Komisji Towarzystwa i wybór Przewodniczącego Komisji,

n) zatwierdzanie regulaminów Komisji, Sekcji i Oddziałów Towarzystwa,

o) rozpatrywanie sporów powstałych w obrębie Towarzystwa,

p) zatrudnianie Dyrektora Biura w razie powołania przez Walne Zgromadzenie Członków Biura Towarzystwa,

r) zatwierdzanie decyzji o przyjęciu członków do Towarzystwa.

§ 31

W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą brać udział z prawem głosu: Przewodniczący Oddziałów, Sekcji i Komisji i Redaktor Naczelny Czasopisma Towarzystwa. W posiedzeniach Zarządu Głównego powinien brać bierny udział Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

§ 32

1. Prezydium Zarządu Głównego jest organem wykonawczym Towarzystwa, działającym w imieniu Zarządu Głównego.

2. W skład Prezydium Zarządu Głównego wchodzą: Prezes, Prezes-Elekt, dwóch Wiceprezesów, Prezes byłego Zarządu, Sekretarz i Skarbnik.

§ 33

Szczegółowy zakres działania Prezydium określa Zarząd Główny z tym, że do jego kompetencji nie może należeć:

a) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

b) uchwalanie planu działalności i preliminarza budżetowego Towarzystwa,

c) powoływanie i odwoływanie Zarządów Oddziałów.

§ 34

Organizację i tryb pracy Zarządu Głównego i jego Prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

§ 35

1. Główna Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, co obejmuje:

a) kontrolę składek członkowskich,

b) kontrolę ksiąg i dokumentów pod względem formalnym, rzeczowym i celowości dokonywania wydatków,

c) kontrolę obrotów i stanu kasy oraz inwentarza.

2. Sprawozdanie ze swoich czynności i wnioski Główna Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zgromadzeniu oraz zgłasza wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu.

3. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków.

4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień.

§ 36

Główna Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności Towarzystwa co najmniej raz w roku.

§ 37

1. Władze Towarzystwa są wybierane przez Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa.

2. Prawo przedstawiania kandydatów do przyszłego Zarządu Głównego ma ustępujący Zarząd Główny oraz każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia.

3. Wybory są przeprowadzane w trybie głosowania tajnego.

4. W wyborach przeprowadza się głosowanie na Prezesa, Prezesa-Elekta Zarządu Głównego, Sekretarza, Skarbnika, 5 Członków Zarządu, z których dwie osoby, które uzyskały największą liczbę głosów zostają Wiceprezesami, i osoby wchodzące w skład Głównej Komisji Rewizyjnej.Rozdział V

Oddziały Towarzystwa

§ 38

Oddziały Towarzystwa mogą powstawać za zgodą Zarządu Głównego na pisemny wniosek co najmniej 15 Członków zamieszkałych na danym obszarze terytorialnym.

§ 39

1. Władzami Oddziału Towarzystwa są:

a) Walne Zebranie,

b) Zarząd Oddziału,

c) Komisja Rewizyjna Oddziału.

2. Okres kadencji Władz Oddziału odpowiada okresowi trwania kadencji Zarządu Głównego, a ich Członkowie mogą pełnić funkcje nie dłużej niż przez 2 kadencje.

§ 40

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Oddziału w terminie nie później, jak na 6 tygodni przed zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Towarzystwa.

2. Zawiadomienia o terminie, miejscu i porządku dziennym Walnego Zebrania Oddziału powinny być rozesłane do członków co najmniej na 14 dni przed Walnym Zebraniem.

3. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy Członkowie Oddziału.

4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów i są prawomocne, jeśli zostały przyjęte w obecności nie mniej niż połowy Członków zwyczajnych Oddziału.

5. Wyznacza się dwa terminy Walnego Zebrania.

6. Jeśli w pierwszym terminie Walne Zebranie nie odbyło się, uchwały Walnego Zebrania zwołanego w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwoływane jest z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej, na pisemne zlecenie Zarządu Głównego i na pisemne żądanie co najmniej 1/3 Członków Oddziału, w celu rozpatrywania wniosków zgłoszonych Zarządowi Oddziału lub po otrzymaniu przezeń żądania.

8. Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy:

a) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału po wysłuchaniu i zatwierdzeniu sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału,

b) rozpatrywanie i uchwalanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd Oddziału i Członków Towarzystwa,

c) wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.

§ 41

Zarząd Oddziału składa się z: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i Członków, których liczbę określa Walne Zebranie Oddziału.

§ 42

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

a) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,

b) kierowanie działalnością Oddziału dla realizacji celów Towarzystwa, wynikających ze Statutu,

c) przyjmowanie i skreślanie Członków zgodnie ze Statutem Towarzystwa,

d) opracowywanie i przedstawianie rocznych sprawozdań z działalności Oddziału władzom Naczelnym Towarzystwa,

e) realizowanie uchwał Walnego Zebrania oraz zleceń władz naczelnych Towarzystwa,

f) przekazywanie na rzecz Zarządu Głównego 75% kwoty rocznych składek członków Oddziału.

§ 43

1. Komisja Rewizyjna Oddziału powołana jest do kontroli działalności Oddziału.

2. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech osób: Przewodniczącego i dwóch Członków.

§ 44

Komisja Rewizyjna Oddziału ma odpowiednie uprawnienia Głównej Komisji Rewizyjnej w odniesieniu do Oddziału Towarzystwa.Rozdział VI

Biuro Towarzystwa

§ 45

1. Biuro Towarzystwa powoływane jest na drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków

2. Biurem kieruje Dyrektor zatrudniony przez zarząd Towarzystwa.

3. Biuro Towarzystwa powoływane jest w celu prowadzenia działalności w zakresie : wydawania czasopisma, organizowania zjazdów, posiedzeń naukowych, sympozjów, konferencji, wykładów, odczytów, badań profilaktycznych w dziedzinie ochrony zdrowia oraz każdej innej działalności gospodarczej zleconej przez zarząd.

4. W zakresie działania biura jest także współpraca z podobnymi organizacjami pozarządowymi w Polsce i zagranicą.

5. Pracownikami Biura mogą być osoby nie będące członkami Towarzystwa.Rozdział VII

Majątek Towarzystwa

§ 46

Majątek Towarzystwa powstaje z:

a) składek członkowskich,

b) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

c) darowizn, zapisów, subwencji i dotacji,

d) wpływów z działalności statutowej.

§ 47

1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy Prezesa i Skarbnika Zarządu Głównego lub innych dwóch członków jeżeli Zarząd Główny tak uchwali.

2. Zarząd może udzielić Dyrektorowi Biura stałego pełnomocnictwa do ogólnego działania w imieniu Towarzystwa w granicach zwykłego zarządu.Rozdział VIII

Zmiany Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 48

1. Walne Zgromadzenie podejmuje prawomocną uchwałę o zmianie Statutu Towarzystwa większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/3 członków Towarzystwa w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

2. Walne Zgromadzenie podejmuje prawomocną uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa i o przeznaczeniu majątku większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Towarzystwa w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

3. W uchwale o rozwiązaniu, Walne Zgromadzenie powołuje komisję likwidacyjną w skład której winni wchodzić członkowie ostatniego Zarządu.

4. Komisja Likwidacyjna zobowiązana jest sporządzić protokół likwidacyjny i wraz z wnioskiem o wykreślenie Towarzystwa z rejestru złożyć w Sądzie Rejestrowym.