Logo XVII Zjazdu PTIDiK Bialystok 2020jpegKonferencja Prezesw Towarzystw 020419jpeg
X Oglnopolski Dzie Szczepie 1pngX Oglnopolski Dzie Szczepie 2pngMini Sympozjum Immunoterapia Nowotworw 2019 Warszawapng


Szanowni Państwo,

Poniżej można się zapoznać z odpowiedzią Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka na pismo, w którym Prezes w imieniu Towarzystwa wyraził zaniepokojenie rozwojem sytuacji odnośnie obowiązkowych szczepień przeciwko chorobom zakaźnym w Polsce.

RPD 1jpg

RPD 2jpg

RPD 3jpg

RPD 4jpg

MEN 1jpg

MEN 2jpg

MEN 3jpgSzanowni Państwo,

Prezes Zarządu PTIDiK przygotował pismo, w którym w imieniu Towarzystwa wyraził zaniepokojenie rozwojem sytuacji odnośnie obowiązkowych szczepień przeciwko chorobom zakaźnym w Polsce oraz apelował do instytucji rządowych o zaniechanie procedowania obywatelskiego projektu ustawy mającej znieść obowiązek szczepień. Poniżej mogą się Państwo zapoznać z treścią apelu.


APEL


Szanowny Panie Prezydencie,


Komitet Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka Polskiej Akademii Nauk, a także Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, skupiające najwybitniejszych krajowych uczonych – specjalistów w dziedzinie m.in. nauk o odporności człowieka wobec chorób zakaźnych a także przyczyn tych chorób, wyrażają zaniepokojenie rozwojem sytuacji odnośnie obowiązkowych szczepień przeciwko chorobom zakaźnym w Polsce. Od kilku lat obserwujemy stopniowy, coraz bardziej nasilający się wzrost odsetka populacji, który nie jest zaszczepiony. Według danych opublikowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w lutym 2018 wynika, że w 2010 roku odnotowano 3437 odmów, w 2011 r. - 4689, w roku 2012 - 5340, w 2013 r. - 7248, w 2014 roku - 12 681, w roku 2015 - 16 689, w 2016 roku - 23 147, zaś w roku 2017 - 30 089. Według tego samego źródła, tylko w pierwszej połowie 2018 roku odnotowano 34 273 odmowy szczepień. Tym samym już w 2017 roku wyszczepialność przeciwko odrze, śwince i różyczce zmniejszyła się w Polsce poniżej 95 proc., czyli progu uznawanego za dolną granicę gwarantującą odporność populacyjną. Niska odporność populacyjna nie zapobiegnie zarażeniu (i w konsekwencji zachorowaniu) osób świadomie niezaszczepionych, osób w podeszłym wieku, które nie były szczepione lub u których wygasła odporność poszczepienna, ale także tych, którzy z powodów zdrowotnych nie mogą być szczepieni i/lub mają w znacznym stopniu obniżoną odporność. Do tej ostatniej grupy należą nie tylko chorzy ze zdiagnozowanymi pierwotnymi niedoborami odporności, których liczba w Polsce wynosi 690 osób (co według ekspertów stanowi 20-30% wszystkich przypadków), ale także m.in. kilka tysięcy dzieci chorujących na nowotwory hematologiczne (białaczki), u których odporność jest obniżona w wyniku chemioterapii, a których zabezpieczenie przed zachorowaniem na choroby zakaźne jest wynikiem istnienia – obecnie zmniejszającej się – odporności populacyjnej. Dalszą przewidywaną konsekwencją, obserwowaną już zresztą w krajach, w których wyszczepialność jest niższa niż w Polsce (np. wyszczepialność przeciwko odrze na Ukrainie czy w Rumunii) może być epidemiczne narastanie częstości klinicznych przypadków chorób zakaźnych i zagrożenie dla zdrowotności Polaków. Przechorowanie odry może doprowadzić do nieodwracalnych powikłań neurologicznych, różyczki - do wad wrodzonych płodu włącznie, a świnki - do męskiej bezpłodności.

Wzrost częstości zaniechania obowiązkowych szczepień w Polsce związany jest m.in. z tzw. ruchami antyszczepionkowymi które, bazując na niezaprzeczalnym fakcie, że szczepionki, jak każde inne substancje wprowadzone do organizmu człowieka, mogą wywołać niepożądane objawy, a także na mieszaninie kłamstw, półprawd i zmyśleń propagowanych w mediach społecznościowych (m.in. zdyskredytowana naukowo już wiele lat temu teoria wiążąca szczepienia z występowaniem autyzmu). Równoczesny brak rzetelnej i dostosowanej do różnych poziomów wiedzy informacji o kluczowej roli szczepień w eliminacji groźnych dla zdrowia i życia chorób zakaźnych, zniechęca  rodziców do szczepienia dzieci.

Problem spadku  wyszczepialności dzieci dotyczy także innych krajów UE, w których do tego roku szczepienia były dobrowolne, a w ostatnich latach zwiększyła się niepokojąco zapadalność na choroby zakaźne (odra, koklusz, błonica). Stąd też w tych krajach zaostrzono przepisy dotyczące realizacji szczepień. We Francji i Włoszech od stycznia 2018 obowiązek szczepień został rozszerzony. W Australii od 2017 roku rodzice, którzy nie zgadzają się na szczepienia z przyczyn pozamedycznych tracą prawa do świadczeń wypłacanych dzieciom. W Stanach Zjednoczonych dzieci nie szczepione nie są przyjmowane do żłobków, przedszkoli i szkół publicznych.

Komitet Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej popierają niedawną decyzję Wysokiego Sejmu o odrzuceniu obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, którego wdrożenie miałoby znieść obowiązek szczepień, a który został przygotowany przez tzw. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP", od dawna znane jako aktywny przeciwnik szczepień.

Zarówno ten odrzucony projekt ustawy, jak wszystkie inne analogiczne inicjatywy obywatelskie lub poselskie możliwe w przyszłości są sprzeczne z zaostrzoną w ostatnich latach polityką promującą szczepienia w wielu krajach wysoko rozwiniętych  i  niebezpieczne, gdyż w przypadku wprowadzenia w życie każdej ustawy znoszącej obowiązek szczepień ochronnych może dojść do dalszego znacznego wzrostu liczby dzieci/osób niezaszczepionych przeciwko odrze i innym chorobom. Trend w tym kierunku obserwowany jest już obecnie. Według informacji Głównego Inspektora Sanitarnego w okresie od 1 stycznia do 15 października 2018 r. zarejestrowano w Polsce 128 przypadków zachorowań na odrę. Dla porównania w roku 2017 roku zgłoszono ich 58. Natomiast tylko pomiędzy 31 października a 4 listopada 2018 zanotowano kolejnych 17 przypadków zachorowania na odrę.  

W związku z tym apelujemy do Wysokiego Sejmu RP o:

·         Zaniechanie w przyszłości procedowania analogicznych projektów ustaw mających na celu zniesienie lub ograniczenie obowiązku szczepień ochronnych, jako sprzecznych z obecną wiedzą z jednej strony, a z obowiązkiem rządzących zapewnienia jak najlepszego zabezpieczenia stanu zdrowia Polaków z drugiej;

a do odpowiednich PT Ministrów i Przewodniczących Komisji o:

·         Rozważenie i wdrożenie skutecznych metod zachęcania społeczeństwa do szczepień ochronnych, a także zwiększenia dostępności szczepień (w tym nieobowiązkowych);

 ·         Powołanie komisji ekspertów, którzy wypracują sposoby skutecznego przekazania społeczeństwu rzetelnej, dostosowanej do poziomu edukacji informacji odnośnie szczepień i szczepionek, w tym sposoby wprowadzenia podstawowego, obowiązkowego nauczania o znaczeniu i działaniu szczepień ochronnych już od poziomu przedszkolnego;

 ·         Wprowadzenie obowiązku nieodpłatnych szczepień dzieci imigrantów zgodnie z obowiązującym polskim kalendarzem szczepień;

 ·         Wzorem niektórych krajów wprowadzenie obowiązku szczepień jako warunku przyjęcia dziecka do żłobka i przedszkola

·         Rozważenie możliwości zniesienia opłaty za szczepienia nieobowiązkowe wśród obywateli polskich, dzieci i osób dorosłych, a także wobec imigrantów.

 

Przewodniczący Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka Polskiej Akademii Nauk, Prezes Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej

 

Profesor dr hab. Jacek Maciej Witkowski

 

Apel popierają:

1.     Prof. dr hab. Maciej Siedlar, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Konsultant Krajowy w dziedzinie immunologii klinicznej

2.     Prof. dr hab. Jacek Roliński, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, były Prezes PTIDiK

3.     Prof. dr hab. Janusz Marcinkiewicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, były Prezes PTIDiK

4.     Dr hab. Ewelina Grywalska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, była Sekretarz Zarządu PTIDiK

5.     Prof. dr hab. Anna Pituch-Noworolska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

6.     Dr hab. Jarosław Baran, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

7.     Dr hab. Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław

8.     Dr hab. Katarzyna Lisowska, Sekretarz Zarządu Głównego PTIDiK, Gdański Uniwersytet Medyczny

9.     Prof. dr hab. Kazimierz Madaliński, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego

10. Prof. dr hab. Krzysztof Simon, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych dla województwa dolnośląskiego

11. Prof. dr hab. Ewa Bernatowska, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

12. Dr hab. Michał Pikuła, Gdański Uniwersytet Medyczny

13. Prof. dr hab. Robert Flisiak, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

14. Prof. dr hab. Włodzimierz Maśliński, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

15. Prof. dr hab. Wiesław Jędrzejczak, Warszawski Uniwersytet Medyczny

16. Prof. dr hab. Urszula Demkow, Gdański Uniwersytet Medyczny, Redaktor Naczelna „Central European Journal of Immunology”

17. Prof. dr hab. Ewa Jabłońska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

18. Prof. dr hab. Joanna Domagała-Kulawik, Warszawski Uniwersytet Medyczny

19. Prof. Dr hab. Krzysztof Bryniarski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

20. Dr Andrzej Eljaszewicz, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

21. Dr hab. Aleksandra Klimczak, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław

22. Dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, Uniwersytet Szczeciński

23. Prof. dr hab. Wiesław Deptuła, Uniwersytet Szczeciński
Szanowni Państwo,

W imieniu dr hab. n. med. Radosława Zagożdżona - kierownika Zakładu Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii WUM zapraszamy do udziału w kursie pt.: "Postępy w immunologii klinicznej. Pierwotne i wtórne niedobory odporności", który odbędzie się w dniach 7-8 luty 2019 roku. Kurs jest przeznaczony dla lekarzy, lekarzy dentysty i posiada charakter specjalizacyjny a jego program jest zgodny z wymaganiami uzyskania wpisu na listę kursów specjalizacyjnych objętych programem specjalizacji prowadzone przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
Secretary General Address
Reinvigorated partnership with WHO

IUIS has long had an informal relationship with the World Health Organisation (WHO). In 2017, this relationship was formalized according to WHO guidelines. The goal of the collaboration is to advance WHO’s work on quality, safety and efficacy of medical biological products with IUIS providing relevant expert immunology knowledge. Our new relationship involves planned contributions from IUIS and its members.

Specifically, we will work together on the WHO Programme Area: access to medicines and health technologies and strengthening regulatory capacity. IUIS will provide support and knowledge in determining norms and standards for biologicals, especially vaccines, and scientific input on nomenclature of immunology molecules. We also support educational activities and communication to strengthen expertise in immunology.
 
We are grateful to Ivana Knezevic, who is our WHO liaison and has helped us immensely in creating this collaboration. We look forward to some exciting outcomes in the next three years!

Roslyn Kemp


Drogie Koleżanki i Koledzy,


W  XVI Kongresie Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej , który odbył się w dniach  8-10 czerwca, 2017 roku w Warszawie uczestniczyło  ponad 350 osób. Wśród wybitnych specjalistów z różnych dziedzin medycyny udział wzięło ponad 100 wykładowców w tym 19 gości zagranicznych. Szerokie spektrum tematyczne wykładów obejmowało aktualny stan wiedzy z zakresu immunologii oraz nowych metod diagnostycznych w leczeniu chorób o podłożu immunologicznym.


Organizatorzy Kongresu z ogromną radością informują, że w opinii ankietowanych uczestników wszyscy ocenili wartość merytoryczną kongresu na 5 (w skali 1-5), uznając program za odpowiedni i wyczerpujący.

Wybrane opinie uczestników:

  • Konferencja ciekawa, zwięzła tematyka, interesujące, nowoczesne techniki badań immunologicznych".

  • „Organizacja była nadzwyczajna, hotel świetny, wykłady na bardzo wysokim poziomie, przydatne w codziennej praktyce i pracy naukowej.”

  • „Gratuluję świetnej organizacji, logistyki, świetny pomysł z dzwonkami aby zganiać ludzi do sal, bo nigdy nikt nie respektuje czasu na konferencjach. Na pewno będziemy współpracowali w przyszłości."

  • "Dziękujemy za sprawną organizację Zjazdu. Chyba nie było wyjeżdżającego - rozczarowanego, gdyż zjazd okazał się nad wyraz interesujący”.Przewodniczący Komitetu Naukowego

Profesor Jacek Roliński

Prezes Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej

Kierownik Zakładu Immunologii Klinicznej i Immunoterapii,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie


Przewodniczące Komitetu Organizacyjnego


                     Profesor Ewa Bernatowska                                                 Profesor Joanna Domagała-Kulawik


                Kierownik Kliniki Immunologii Instytut                                               Warszawski Uniwersytet Medyczny

                „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”                                           Przewodnicząca Oddziału Warszawskiego
                                  Warszawa                                                                    Polskiego Towarzystwa Immunologii                                                                                                                                                  Doświadczalnej i Klinicznej


Partner organizacyjny Zjazdu

                                   

                                 Marta Sypuła                                                                                 Katarzyna Fidelus

                Dyrektor ds. rozwoju nowych produktów                                           Koordynator ds. konferencji i szkoleń
                      Wydawnictwo Lekarskie PZWL                                                          Wydawnictwo Lekarskie PZWLSzanowni Państwo, 

W dniach 25 i 26 czerwca odbyło się spotkanie Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej Polskiego, Towarzystwa Patologów, Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, , Polskiego Towarzystwa Cytometrii oraz Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych dotyczące zakresu uprawnień poszczególnych grup zawodowych. Na obecnym etapie rozmów podpisano wspólne stanowisko, z którym mogą się Państwo zapoznać poniżej.


stanowisko_polskietowarzystwa_2017jpg