Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pan danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej z siedziba w Poznaniu, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań, NIP: 5261696428, REGON: 470776966, adres do korespondencji: Katedra i Zakład Fizjopatologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Dębinki 7, 80-211 Gdańsk.

2. Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia ewidencji członków i kontaktu w różnych sprawach wynikających z realizacji zadań statutowych Towarzystwa. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu zawarcia lub wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną. Mogą także wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

4. Przetwarzanie podanych danych osobowych będzie oparte o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

5. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

6. Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w Towarzystwie lub na czas niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

7. Pani/Pan dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom na podstawie umów powierzenia danych oraz podmiotom na podstawie przepisów prawa.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO) oraz prawo ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 13 ust. 2 lit. c) RODO). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Pani/Pan dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.