Składki członkowskie


Szanowni Państwo,

Zgodnie ze statutem PTIDiK, Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każda pełnoletnia osoba, która wykazuje zainteresowania naukowe i/lub pracuje w dziedzinie immunologii lub naukach pokrewnych. Osoba pragnąca być Członkiem zwyczajnym Towarzystwa składa deklarację (w formie pisemnej lub elektronicznej) do Zarządu Oddziału załączając informację o swoich kwalifikacjach i działalności naukowej. Osoby, które nie mają aktywnego Oddziału PTIDiK na terenie Swojego zamieszkania lub pracy, powinny wybrać Oddział z listy dostępnych i do niego złożyć deklarację.

Deklaracja członkowska 2019 pdf

Informujemy, że członkostwo jest związane z obowiązkiem corocznego opłacania składki członkowskiej. Wysokość składki członkowskiej PTIDiK za rok 2020 wynosi 40 zł dla Członków do 35. roku życia oraz 80 zł dla Członków po 35. roku życia. Składkę należy wpłacić na konto Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej: 52 1090 2688 0000 0001 3186 7007 Santander Bank Polska S.A. W tytule proszę wpisywać imię i nazwisko, nazwę oddziału i rok, za który składka jest odprowadzana.
Jednocześnie przypominamy, że  nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy, mimo dwukrotnego pisemnego upomnienia, może skutkować skreśleniem z listy Członków Towarzystwa.